Regulamin

REGULAMIN SZÓSTEGO BIEGU  „RECEPTA NA ZDROWIE”

I. ORGANIZATOR TECHNICZNY

 • 1. Organizatorem technicznym i wykonawcą biegu jest ATTIS Magdalena Solarz, właściciel marki MATOMI SPORT. Adres internetowy: www.matomisport.pl
  Kontakt: Tomasz Brzeziński (dyrektor sportowy biegu) – 512551748, Michał Solarz (dyrektor biegu) – 781501511.
 • 2. Organizator tytularny: Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

II. CEL

 • 1. Integracja środowiska biegowego, farmaceutycznego i przyjaciół farmacji z całej Polski.
 • 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu dla każdej grupy wiekowej.
 • 3. Promocja aktywności fizycznej.
 • 4. Promocja miasta Łodzi i terenów leśnych w regionie łódzkim.
 • 5. Promocja zdrowia, poprzez przeprowadzenie darmowych badań medycznych i aktywnego spędzania czasu w rodzinnym gronie.

III. TERMIN I MIEJSCE

 • 1. Termin biegów  – 08 czerwca 2024, dystans biegowy – 5 kilometrów i 10 kilometrów (trasa nie posiada atestu), dystans Nordic Walking - 5 kilometrów.
 • 2. Start i meta: w pobliżu miasteczka biegowego, przy obiektach rekreacyjnych „Arturówek".
 • 3. Start biegu na 5 km o godzinie 10:00. Start biegów dziecięcych od 11:30. Start biegu na 10 km o godzinie 13:00. Start Nordic Walking 5 km o godzinie 15:00.
 • 4. Trasa biegów ( 5 i 10 km ) będzie wyznaczona na terenie Lasu Łagiewnickiego na pętli 5 kilometrowej. Na tej samej pętli odbędą się zawody Nordic Walking.

IV. BIEGI DZIECI i MŁODZIEŻY

Na tej samej trasie, przy skróconych dystansach, odbędą się również biegi dla dzieci i młodzieży.

Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce "moje konto" dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.

Start biegów:

7-9 lat (roczniki 2017-2015) dystans 300 metrów – godzina 11:30

10-12 lat (roczniki 2014 – 2012) dystans 500 metrów – godzina 11:50

13-15 lat (roczniki 2011 – 2009) dystans 800 metrów – godzina 12:10

Dekoracje odbędą się zaraz po zakończeniu biegów w poszczególnych kategoriach.  Nagrody otrzyma pierwsza trójka w każdej kategorii z podziałem na chłopców i dziewczyny. Zapisy do biegów rozpoczną się 27 grudnia 2023 r. (godzina 12:00) za pośrednictwem strony www.receptanazdrowie.net.pl, na zasadach podanych poniżej. Opłata startowa za udział w biegach dzieci i młodzieży jest stała i wynosi 30 złotych. Warunkiem dopuszczenia do biegów dzieci i młodzieży jest dostarczenie w dniu zawodów do Biura Zawodów podpisanej przez rodzica, lub pełnoprawnego opiekuna, zgody na start zgłoszonej osoby. Wzór dokumentu jest dostępny na stronie www.receptanazdrowie.net.pl 

V. BIEGI NA 5 i 10 KM, ZAWODY NORDIC WALKING 5 KM - ZASADY UCZESTNICTWA, KLASYFIKACJA, NAGRODY

 • 1. W biegach na 5 i 10 km oraz zawodach Nordic Walking na 5 km mogą brać udział osoby od 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych – oświadczenie znajduje się na stronie www.receptanazdrowie.net.pl. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 • 2. Przed biegiem zawodnik musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
 • 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika pełnoletniego do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów, albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.
 • 4. Biuro Zawodów będzie się mieścić w Arturówku na terenie miasteczka biegowego. Biuro będzie czynne w dniu biegu od godziny 8:00. W Biurze odbiór pakietów startowych, numerów i czipów zwrotnych. Uczestnicy poszczególnch biegów zobowiązani są do odbioru pakietu startowego najpóźniej pół godziny przed startem określonego dystansu.
 • 5. Uczestnicy będą klasyfikowani w:
 • a) kategorii otwartej dla wszystkich biegaczy - open z podziałem na płeć i w kategoriach wiekowych, 
 • b) branżowej FARMACEUTA – open z podziałem na płeć, 
 • c) CZŁONEK KLUBU FARMACEUTY - open z podziałem na płeć,
 • d) kategorii PRACOWNIK POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ - open z podziałem na płeć,
 • 6. Kategorie wiekowe:
  M16 (ur. 2008 - 2005), M20 (ur. 2004 -1995), M30 (ur. 1994 - 1985), M40 (ur. 1984 - 1975), M50 (ur. 1974 - 1965), M60+ (ur.1964 i starsi)
  K16 (ur. 2008 - 2005), K20 (ur. 2004-1995), K30 (ur. 1994-1985), K40 (ur. 1984-1975), K50 (ur. 1974-1965), K60+ (ur. 1964 i starsze)
 • 7. Nagrody będą przyznawane trzem najlepszym zawodnikom i zawodniczkom w danej kategorii.
 • 8. Wręczenie nagród odbędzie się na terenie miasteczka biegowego w dniu 08 czerwca 2024 roku zaraz po zakończeniu określonego biegu.
 • 9. Po zakończeniu biegu odbędzie się losowanie wśród uczestników upominków ufundowanych przez sponsorów i partnerów imprezy.
 • 10. Internetowa opłata startowa za udział w biegu jest stała i wynosi 70 złotych ( do dnia 04 czerwca 2024 ). W dniu biegu wynosi 130 złotych i dokonywana jest w biurze zawodów . W ramach opłaty zawodnik otrzymuje pakiet startowy, który obejmuje: numer startowy, napój regeneracyjny oraz ciepły posiłek oraz upominki przygotowane przez Partnerów biegu. 
 • 11. Opłata startowa nie będzie zwracana i nie może być przeniesiona na inną osobę.
 • 12. Uczestnicy zgłaszający się do kategorii branżowej FARMACEUTA, kategorii CZŁONEK KLUBU FARMACEUTY i PGF są zwolnioni z opłat startowych. Każdy zgłoszony farmaceuta oraz członek klubu farmaceuty zostanie zweryfikowany pod kątem wykonywanego zawodu przez Izbę Aptekarską i sponsora strategicznego imprezy. Pracownicy PGF zostaną zweryfikowani na podstawie hasła wewnętrznego podanego w trakcie rejestracji. Osoby, które nie przejdą weryfikacji zostaną usunięte z listy uczestników biegu.
 • 13. Rejestracja do biegu odbywa się poprzez stronę internetową www.receptanazdrowie.net.pl, oraz w biurze zawodów w dniu zawodów od 08:00.
   Osoby, które nie posiadają jeszcze konta na stronie zapisy.inessport.pl muszą najpierw dokonać Rejestracji. Po podaniu wymaganych danych i zakończeniu rejestracji, należy zalogować się na swoje, utworzone właśnie konto i wybrać odpowiedni formularz zgłoszenia (wybrać kategorię ogólną, dziecięcą, dla farmaceuty lub członka klubu farmaceuty).
  Termin zgłoszeń internetowych upływa w dniu 04 czerwca 2024 roku.
 • 14. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.
  Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
  Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
  Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
  Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
  W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
  Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 • 15. Przy rejestracji zawodnikowi zostanie przydzielony numer startowy.
 • 16. Organizator zapewnia depozyt i toalety. Organizator nie zapewnia natrysków.
 • 17. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 • 18. Wyniki, wszelkie informacje oraz aktualne klasyfikacje będą podawane na stronie zapisy.inessport.pl. Uwagi i reklamacje dotyczące wyników biegów należy zgłaszać w terminie 48 godzin od chwili ukazania się wyników danego biegu na adres podany w wynikach.
 • 19. Interpretacja i prawo zmiany niniejszego regulaminu jest wyłącznym prawem Organizatora.

VI. POMIAR CZASU:

 • 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
 • 2. Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 • 3. Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie.
 • 4. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto (czas liczony od momentu przekroczenia lini startu).
 • 5. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy "Recepta na Zdrowie" oraz na
wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.


1. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych . Administratorem
danych osobowych jest Organizator.

2. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

3. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich
przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. Bieg "Recepta na Zdrowie” –
samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

5. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w
tym w szczególności:
• Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
• Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do
promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu/marszu.
• Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
• Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
• Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
• Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu „Recepta na zdrowie”.
 • 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 • 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • 4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 • 5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 • 6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną.
 • 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 • 8. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.receptanazdrowie.net.pl oraz przekazane do informacji mediów.
 • 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • 10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator

Program imprezy , 08 czerwca 2024 (sobota)

 • 08:00 Otwarcie Biura Zawodów na terenie miasteczka biegowego.
 • 10:00 Teren biegu - start biegu na 5 km "Recepta na Zdrowie"
 • 11:30 Teren biegu – start biegu dzieci kategoria 7-9 lat, dystans 300 metrów
 • 11:50 Teren biegu – start biegu dzieci 10-12 lat, dystans 500 metrów
 • 12:10 Teren biegu – start biegu młodzieży 13-15 lat, dystans 800 metrów
 • Ok. 12.40 Dekoracja ostatniego biegu dla dzieci i młodzieży
 • 13:00 Teren Biegu -  Start biegu na 10 km „Recepta na zdrowie”
 • 14:45 Dekoracja uczestników biegu na 10 km „Recepta na zdrowie”
 • 15:00 Start zawodów Nordic Walking na 5 km, po zakończeniu dekoracja nagrodzonych.
 • 18:00 Zamknięcie Biura Zawodów